Privacy Policy

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met  persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor Ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Sporta Pro (“Wij” of “Ons”, of “Onze”) is een Belgische onderneming met vestiging te Lundenstraat 72 bus 301, 2100 Antwerpen - Deurne en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0728.847.607.Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.


3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportapro.be, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doeleinden van de verwerking

Sporta Pro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Sporta Pro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

5. Wettelijke basis

5.1. U gaat expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die door Ons werden aangegeven in deze Privacy Policy door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. 

5.2. In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met u af te sluiten en uit te voeren  (bv. Verkoop van producten uit de webshop). De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval kwalificeren als wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens (in tegenstelling tot uw toestemming). U bent contractueel verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen in dat verband. We kunnen de overeenkomst niet uitvoeren indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.3. Het versturen van commerciële berichten (direct marketing) via bijvoorbeeld e-mail of SMS, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat deze berichten gelinkt zijn aan vorige contacten met u of omdat u uw interesse voor Onze producten heeft geuit. U mag Ons te allen tijde  melden dat u niet langer direct marketing berichten wenst te verkrijgen (uitschrijven).


6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sporta Pro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sportapro.be. 

Sporta Pro heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

7. Doorgifte van persoonsgegevens 

Sporta Pro verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

8. Periode waarbinnen Wij Persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren (naar Ons goeddunken) van zodra u uw account verwijdert. 

9. Uw Rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, www.privacycommission.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar info@sportapro.be of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy.